Borgerforeningen

Borgerforeningen

 

Borgerforeningen er arrangør/medarrangør af bl.a. dilettant, Skt. Hans aften i Dybdalsgave, byfest, høstfest, præmiewhist, månedlige bankoarrangementer, bytte plantedag, fastelavn m.m. Desuden samarbejder vi med kommunen om større projekter og repræsenterer byens borgere.

Medlemskortet koster 100,- pr. husstand. Støt de lokale kræfter, og vær med til at gøre Hundborg lidt sjovere at bo i! Hvis ikke jeres husstand er medlem endnu så tilmeld jer herunder.

Efter tilmelding vil der blive sendt en faktura på 100,- kr.  til hustanden (uanset antal tilmeldte på samme adresse). 

Her ser du borgerforeningens logo. Det symboliserer på fantastisk god vis området med det bakkede terræn, de gamle møller og ejendommene i læ for vestenvinden. Logoet er tegnet i 2000 af keramiker Finn Bukhave.

Eventuelle nyheder fra Bestyrelsen her:


Bestyrelsen

Mail til hundborgborgerforening@gmail.com
Lej forsamlingshuset
Eller ring 42 91 39 33

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Jørgen Østergaard
Vorupørvej 201
Tlf. 29628271
joergenoe@live.dk

Næstformand
Nick Hüttel Olesen
Vorupørvej 205
Tlf. 21161956
nick@nickweb.dk

Kasserer
Bente Immersen                
Vorupørvej 190
Tlf. 24857530                
benteimmersen@gmail.com

Bestyrelse
Kasper Nielsen
Landbolystvej 
Tlf. 23959736
kapper2705@gmail.com

Bestyrelse
Orla R. Poulsen               
Mosevej 16
Tlf. 60736434                 
orla.rp@hotmail.com

Bestyrelse
Lene Vestergaard
Vorupørvej 152
Tlf. 28104385
post@htsas.dk

Suppleant
Ulla Sørensen
Vorupørvej 167
Tlf. 51269169
ulla2123@gmail.com

Suppleant
Susanne Futtrup
Vorupørvej 199
Tlf. 60913241
sus.fut@hotmail.com

Julebelysning, ansvarlig

Tage Sjælland, Vorupørvej 239, Hundborg, 7700 Thisted.  Tlf. 40 43 70 66

. . .

Vedtægter for Hundborg og Omegns Borgerforening

§ 1 Foreningens formål er at varetage borgernes interesser med de midler, der står til rådighed.

§ 2  Foreningen er upolitisk.

§ 3 Som medlemmer kan optages enhver mand eller kvinde i Hundborg og omegn, som er fyldt 18 år.

§ 4 Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

§ 5 Æresmedlemmer kan optages og disse er kontingentfri. Optagelse af æresmedlemmer sker ved kåring på en generalforsamling.

§ 6 Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Ved udmeldelse refunderes in­tet af foreningens kasse.

§ 7 Et medlem kan kun udelukkes af foreningen ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning.

§ 8 Årligt kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 9 Står et medlem i restance for mere end et år, slettes vedkommende af foreningen og kan først optages igen, når gælden er betalt.

§ 10 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 11 Den ordinære generalforsamling afholdes så vidt muligt i sidste halvdel af Januar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Indkomne forslag

§ 12 Ordinær generalforsamling skal bekendtgøres 8 dage forud i et stedligt blad.

§ 13 Ved den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes attester for rigtigheden og eventuelle bemærkninger.

§ 14 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen 5 dage før generalforsamlingen.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 medlemmer skriftligt begærer det.

§ 16 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer Hvert valg sker skriftligt for 2 år ad gan­gen. Første gang fratræder den mindre halvdel efter 1 års forløb ved lodtrækning. Desuden vælges hvert år en 1. suppleant, en 2. suppleant og 2 revisorer. I særlige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem vælges for et år.

§ 17 Efter generalforsamlingen holdes der konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der foretages valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 18 Bestyrelsen forvalter foreningens midler og er berettiget til at tage initiativ i alle tilfælde, hvor det foreningsmæssigt skønnes at være af interesse for medlemmerne. Kun formanden og kassereren kan trække på foreningens midler indestående i bank eller sparekasse. Kassererens beholdning fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 19 Bestyrelsen må overvåge, at foreningens love overholdes.

§ 20 I de tilfælde, hvor der skal træffes beslutning om køb eller salg af fast ejendom m.m., skal dette godkendes af to generalforsamlinger med mindst 8 dage imellem.

§ 21 Forslag om nedlæggelse af foreningen behandles som anført i § 20.

§ 22 Ved opløsning af Hundborg og Omegns Borgerforening overgår evt. formue til almennyttigt formål

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26. januar 2000